Harta site-ului
Ajutor
Bugetul Raional Aprobat pentru 2014
Bugetul Raional Aprobat pentru 2014

Bugetul raional pentru anul 2014 a fost aprobat cu majoritatea voturilor. Întruniţi în şedinţa ordinară la 17 decembrie 2013, 20 de consilieri raionali din cei 22 prezenţi, au examinat şi aprobat bugetul raional pentru anul viitor. Raportul a fost prezentat de Galina Aagtiev, sef adjunct al Direcţiei finanţe a Consiliului raional Dubăsari, care a anunţat că bugetul raional în anul 2014 la capitolul venituri va fi de 75115,1 mii lei, dintre care veniturile proprii constituie 6762,6 mii lei, transferurile de susţinere financiară a teritoriilor consituie 67338,7 mii lei, transferurile din Fondul republican de susţinere socială a populaţiei – 980,6 mii lei.     
Dat fiind faptul că pînă la momentul actual, Legea bugetului de stat pe anul 2014 nu este adoptată de către Parlamenul Republicii Moldova, transferuri pentru finanţarea investiţiilor capitale pe anul 2014 nu sunt prevăzute. Acestea vor fi aprobate în urma corelării bugetului raionului cu bugetul de stat, după adoptarea Legii.
Volumul cheltuielilor estimate la bugetul raional, conform normativelor pentru anul 2014 constituie 75115,1 mii lei.
Din volumul total de cheltuieli, cota preponderentă a cheltuielilor o constituie ramura "Învăţămînt” pentru care sau estimat cheltuieli in volum de 35004,3 mii lei, inclusiv 323,4 mii lei din mijloace speciale.  Începînd cu anul 2013 au fost transferate competenţele, ce ţin de întreţinerea institutiilor de învăţămînt preuniversitare către bugetele raionale. Pentru şcoli, gimnazii şi licee a fost implementată metoda de finanţare pe bază de formulă per elev, fiind prevazute transferuri categoriale şi transferuri categoriale complimentare, ce constituie suma de 27924,7 mii lei, suplimentate cu mijloace pentru plata sporului în mărime de 30% din salariul de bază, cu un volum de 2258,2 mii lei. Cheltuielile pentru acordarea dejunurilor calde elevilor claselor I-IV au fost estimate, aplicînd numărul de zile de alimentaţie egal cu 165 şi norma de alimentaţie de 7,00 lei pe zi . În cheltuieli au fost incluse şi mijloace din bugetul de stat pentru alimentaţia elevilor claselor V-XII din liceul teoretic s.Doroţcaia.            
Volumul alocaţiilor pentru anul 2014 pentru şcoli este estimat în mărime de 28374.4 mii lei, inclusiv 336,0 mii lei pentru serviciul transport scolar şi 239,2 mii lei pentru  cheltuieli de personal cadrului de sprijin, 18,5 mii lei pentru transportarea elevilor din s.Vasilevca spre liceul teoretic Cocieri, şi 283,1 mii lei pentru cazarea elevilor în căminul liceului Holercani. Mijloacele financiare  nedistribuite din componenta raională în sumă de 3425,5 mii lei vor fi repartizate  pe parcursul anului 2014 instituţiilor de învăţămînt preuniversitar, conform Regulamentului aprobat prin decizia Consiliului raional.
 Cheltuielile medii pentru instituţiile de cultură şi măsurile culturale pentru anul 2014 au fost estimate separat pe fiecare tip de instituţii în baza normativelor stabilite, ţinînd cont de  numărul mediu de unităţi de personal, o abordare noua începînd cu anul 2013, şi constituie suma de 3642,7 mii lei.Pentru şcoala sportivă raională sunt prevăzute mijloace, conform normativului stabilit de Ministarul Finanţelor, în sumă de 1270,5 mii lei, pentru 22,5 unităţi.
Cheltuielile pentru  pentru serviciile de asistenta sociala  au fost estimate in baza normativelor stabilite de catre Ministerul Finantelor si suplimentate cu cheltuielile necesare pentru achitarea adaosului de 30% la salariul de funcţie conform Ordonantei Presedintelui Republicii Moldova nr.82 di 25.12.1992 şi constituie 7821,2 mii lei. Întru asigurarea cu servicii sociale a copiilor dezinstituţionalizaţi din instituţii rezidenţiale, în cadrul reformării sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului, la estimarea cheltuielilor pe anul 2014 au fost luate în calcul mijloace financiare suplimentare pentru deschiderea noilor servicii, precum: Serviciul social "Casa comunitară” , cheltuielile fiind estimate pentru 6 tutelaţi,  şi Serviciul social ”Echipa Mobilă” cu estimarea cheltuielilor pentru 25 tutelaţi.
Pentru compensarea cheltuielilor de deservire cu transport a persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor sunt prevăzute compensaţii anuale pentru 27 beneficiari, în mărime de 700 lei anual, cu 100 lei mai mult decît în anul precedent. Indemnizaţia pentru copiii înfiaţi şi orfani şi rămaşi fără îngrijire părintească, luaţi sub tutelă, este stabilită în cuantum de 600 lei lunar, cu 100 lei mai mult faţă de anul 2013. În anul 2014 sau estimat cheltuieli pentru întreţinerea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii, în cuantum de 17,6 mii lei, destinate cheltuielilor de deplasări în prestarea serviciilor sociale.  
Numarulbeneficiarilor de compensatii la transport invalizilor, a fost estimat pentru 1700 persoane, suma totală constitund 367,2 mii lei.
Fondul de rezervă la bugetul raional sa calculat în mărime de 250,0 mii lei.
Conform organigramei şi statelor de personal ale autorităţii executive din subordinea Consiliului raional, cheltuielile de personal pentru anul 2013 au fost estimate pentru 770,03 unităţi, inclusiv 477,03 unităţi din instituţiile de învăţămînt preuniversitare finanţate de la bugetul raional .
Astfel bugetul raionului pentru anul 2014 este preponderent cu caracter social, din care rezultă că la elaborarea bugetului raionului Autoritatea executivă a reeşit din posibilităţile bugetului austeric, necesitatea de a menţine durabilitatea activităţii instituţiilor raionale fără deficienţe. 
                                                                                                      
Şef adjunct Direcţia Finanţe
Galina Agatiev

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Bugetul Raional Aprobat pentru 2014 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta