Harta site-ului
Ajutor
Apel de proiecte de propuneri de proiecte Slovaco-Moldovenești
Apel de proiecte de propuneri de proiecte Slovaco-Moldovenești

Agenția Slovacă de Cooperare Internaţională pentru Dezvoltare anunță un apel de propuneri de proiecte de ajutor pentru dezvoltare a Republicii Slovace în Republica Moldova pentru 2014.

Obiectivul principal al apelului este sprijinirea Republicii Moldova în construirea unui stat democratic stabil, funcțional și îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor săi.

Obiective specifice (priorităţi):

 • Dezvoltarea capacităţilor autorităţilor publice locale și consolidarea rolului acestora în dezvoltarea locală și regională.
 • Consolidarea eficacităţii sectorului guvernamental și societatăţii civile.
 • Îmbunătățirea accesibilității la apă potabilă și a calității mediului ambiant prin creșterea eficienței sistemului de sanitaţie și management al deșeurilor.

Prioritatea 1: Eficienţa autonomiei locale

1.1 Creșterea gradul de pregătire al autorităţilor locale în procesul de descentralizare planificată (în perspectivă teritorială și financiară);
1.2 Dezvoltarea capacităților autorităţilor locale în îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor săi.
1.3 Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor cu privire la rolul autonomiei locale, precum și necesitatea de a crea atitudini participative active pentru dezvoltarea comunității.

Următoarele tipuri de activităţi vor fi sprijinite:

 • Consolidarea capacităților autorităţilor publice locale în domeniul reformei finanţelor publice locale (ca o continuare a procesului de descentralizare);
 • Consolidarea participării active a cetățenilor în afacerile publice locale;
 • Sprijinirea comunicării eficiente (dialogului) între APL și cetățeni, creșterea transparenței în activitatea APL;
 • Sprijinirea și consolidarea capacităților asociațiilor de APL-uri.

Prioritatea 2: Sectorul guvernamental și societatea civilă

2.1 Stat de drept stabil, cu sector guvernamental eficient și funcțional;
2.2 Creșterea gradului de conștientizare și participării active a cetățenilor în afacerile publice.

Următoarele tipuri de activităţi vor fi sprijinite:

 • Creșterea transparenței și combaterea corupției;
 • Crearea unui stat de drept și susținerea reformelor în domeniul justiției;
 • Sprijinirea reformelor ce ţin de integrare în UE (suport tehnic pentru a ajunge la nivelul standardelor UE);
 • Sprijinirea procesului de construire a societății civile.

Prioritatea 3: Aprovizionare cu apă şi sanitaţie
3.1 Îmbunătățirea managementului şi calității sistemului de alimentare cu apă potabilă;
3.2 Reformarea treptată a domeniului managementului deșeurilor și sanitaţiei care contribuie la îmbunătățirea condiţiilor de trai și la protecția sănătății locuitorilor.

Următoarele tipuri de activităţi vor fi sprijinite:

 • Echiparea surselor de apă potabilă, asigurarea calității și accesibilității suficiente de apă potabilă;
 • Îmbunătățirea sau crearea sistemelor de eliminare și de prelucrare a deșeurilor şi sanitaţie, în special în zonele rurale;
 • Crearea sistemelor de colectare, prelucrare și neutralizare a deșeurilor periculoase;
 • Sprijinirea sistemului de răspundere extinsă a producătorilor cu privire la eliminarea deșeurilor și implicarea sectorului de afaceri în colectarea și prelucrarea deșeurilor;
 • Creşterea gradului de conștientizare a societății faţă de problemele de mediu (în special în domeniul protecției surselor de apă potabilă și prevenirea de poligoane neautorizate de deşeuri).

În cadrul tuturor proiectelor din cadrul acestui apel, o atenție deosebită va fi acordată tranferului de experienţe slovace, în special în domeniul de reformare și a procesului de integrare, realizate de către Slovacia anterior, cu scopul de a obține îmbunătățiri semnificative în domeniile prioritare menționate mai sus.

O atenție deosebită va fi acordată integrării principiilor egalităţii de gen, democrației, protejarea drepturilor omului și acțiuni ce vizează protecția mediului și combaterea schimbărilor climatericei.

Cererile de proiecte care nu se încadrează în oricare dintre domeniile de intervenţie menţionate mai sus, iar activităţile proiectelor identificate în cadrul acestui concurs ce nu contribuie la realizarea obiectivelor și rezultatelor scontate, nu vor fi acceptate. Proiectele, a căror scop unic sau primordial este achiziționarea și furnizarea de bunuri și servicii din Slovacia sau din orice altă țară, nu vor fi luate în considerare. De asemenea, cererile în care mai mult de 50 % din bugetul total al proiectului se va referi la construcția, întreținerea sau de achiziţionarea materialelor de constructii / materialelor tehnice, nu vor fi luate în considerare. De asemenea, nu vor fi acceptate cererile de proiecte care vizează elaborarea documentelor juridice sau adaptarea lor la sistemul juridic al UE , precum și proiectele care vizează un singur rezultat – elaborarea unui studiu de fezabilitate cu privire la orice proiect (studii de fezabilitate).

Aria teritorială a concursului: toată Republica Moldova

Condiţii de finanţare: Valoarea totală a fondurilor de sprijin a proiectelor bilaterale slovaco-moldoveneşti în Moldova pentru anul 2014 este de 500.000 EUR.

Suma maximă de finanţare per grant este de 100.000 EUR.

Cofinanţare: 10% (în cazul în care aplicantul slovac este o organizaţie non-profit) sau 20% (în cazul în care aplicantul slovac este o organizaţie de profit).

Perioada de implementare: 25 de luni (inclusiv 24 de luni pentru activităţi de implementare şi o lună de raportare).

Cerinţe pentru beneficiari:

Cererea de proiect trebuie să fie depusă de către o persoană juridică înregistrată în Slovacia, cu experiență relevantă în domeniu și îndeplinirea altor condiții menționate pe site-ul slovakaid.sk . Cererea trebuie depusă în limba slovacă.

Partenerul din Moldova trebuie să elaboreze o scrisoare de intenţii (letter of support) şi să îndeplinească următoarele condiții:

 • Persoană juridică înregistrată în Republica Moldova, cu experiență atestată documentar / expertiză în domeniul relevant;
 • Parteneriatele B2B nu sunt posibile, de exemplu, o organizație de profit din Slovacia nu poate coopera cu o organizație de profit din Republica Moldova. De asemenea, beneficiarul final nu poate fi o organizație de profit.

Termenul limită de aplicare a cererilor de proiect: 15 aprilie 2014 pînă la 14:00 ora Slovaciei (CET).

Aceasta este o traducere de lucru din limba slovacă, realizată de către Centrul de Informare pentru Autoritățile Locale. Informațiile de mai sus sunt doar o parte din totalul informaţiei relevante al Agenției Slovace de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare. Centrul de Informare nu poartă răspundere pentru erorile, omisiunile sau datele inexacte. Informații complete cu privire la concurs în limba slovacă pot fi găsite la următoarea adresă de internet: http://slovakaid.sk/sk/grant-manazment/aktualne-grantove-vyzvy

Preluat de pe http://www.centruinfo.org/

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Apel de proiecte de propuneri de proiecte Slovaco-Moldovenești - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta