Harta site-ului
Ajutor
Activitatea procuraturii raionului pe parcursul anului 2013
Activitatea procuraturii raionului pe parcursul anului 2013

 Procuratura raionului  Dubăsari pe  parcursul  anului 2013 a  activat în toate direcţiile date în competenţă, potrivit cerinţelor art.124 din Constituţie, a Legii cu privire la Procuratură, acţionînd în conlucrare strînsă cu organele de drept din teritoriu, avînd ca  obiectiv de  bază apărarea  ordinii de drept, drepturilor şi libertăţilor  cetăţenilor, conducerea şi exercitarea urmăririi penale, contribuirea  la exercitarea justiţiei, supravegherea  exercitării exactă şi uniformă  a  legislaţiei  de către organele administraţiei publice, a persoanelor  juridice şi   fizice etc..                        
     În perioada de referinţă,   Procuratura raionului  Dubăsari, a activat real în componenţa a 2-3-4 procurori, deoarece 2 funcţii mai bine de 1 an au fost vacante, însă prin munca sîrguincioasă depusă, s-au obţinut indici îmbucurători la toate compartimentele. Totodată s-a dispus intensificarea activităţii procurorilor conform direcţiilor prioritare de activitate, reieşind din atribuţiile prevăzute, inclusiv :
1.Reprezentarea intereselor generale ale societăţii, apărarea ordinei de drept,   drepturilor şi  libertăţilor   cetăţenilor;
2.Conducerea şi exercitarea urmăririi penale;
3.Participarea procurorului la înfăptuirea justiţiei, etc .    
În cadrul consfătuirii operative din 13.01.2014 prealabil s-au analizat totalurile activităţii Procuraturii, unde procurorii ierarhic inferiori au prezentat rapoartele de autoevaluare a activităţii realizate, cu evidenţierea erorilor admise, dificultăţilor întîmpinate precum şi aplicării practicii pozitive pe criteriile menţionate.  
S-a remarcat rezultatul distribuirii raţionale a volumului de lucru între procurorii din subordine reciproc experienţei de practică a fiecăruia, asigurarea unei planificări complexe a activităţii procurorilor din subordine în scopul ridicării randamentului de lucru, implementarea practicii pozitive, asigurarea unui proces continuu de instruire a procurorilor subalterni, coordonarea activităţii procuraturii din subordine, etc.
S-au apreciat şi atribuţiile funcţionale ale procurorului-şef, care permanent  acordă ajutorul  practic procurorilor antrenaţi în procesul de activitate în scopul asigurării unor investigaţii efective până la adoptarea deciziilor. 
Astfel, evaluarea activităţii analitice a procuraturii raionului Dubăsari s-a efectuat lunar, iar la şedinţa operativă vizată a fost efectuată o analiză amplă şi totalizarea activităţii procuraturii în anul 2013, fiind puse în discuţie rezultatele activităţii procurorilor pentru această perioadă, direcţiile prioritare de activitate, deficienţele în activitatea procurorilor, şi au fost analizaţi indicii cantitativi conform criteriilor de evaluare a activităţii procurorilor.  Subiect al şedinţei a fost executarea sarcinilor cu termen de control a programelor de acţiuni în vederea îndeplinirii Hotărîrilor Colegiilor Procuraturii Generale, a ordinelor Procurorului General, cît şi a planului intern de activitate al procuraturii de către fiecare procuror, potrivit obligaţiunilor de serviciu.              

   Exercitarea urmăririi penale
       
 Reieşind din sarcinile Procuraturii, necesită de indicat la atribuţiile de exercitare nemijlocită a urmăririi penale. Astfel, acestea, în cadrul procuraturii raionului Dubăsari au fost distribuite la toţi procurorii din procuratură, inclusiv şi celor delegaţi din alte procuraturi .
        Ca urmare, în perioada de raport  în R-1 a procuraturii raionului  Dubăsari au fost înregistrate 55 sesizări despre săvîrşirea unor infracţiuni, comparativ cu 40 în anul precedent. În 38 cazuri s-a dispus pornirea urmăririi penale, cu 15  mai mult ca în perioada analogică anul 2012. Din cauzele penale pornite,  24 s-au expediat după competenţă.
        Necesită de evidenţiat şi volumul de lucru enorm efectuat de procurori la acest compartiment, şi  la rolul procurorului ierarhic superior, fiind exercitată urmărirea penală în 32 cauze penale, dintre care  23  s-au trimis în judecată, comparativ cu 10 dosare în anul 2012, iar 9 dosare  au fost încetate, din care – 6 în baza art.109 CP, majoritatea fiind în privinţa minorilor. 
        Este îmbucurător faptul, că numărul acestei categorii de dosare este aproximativ la acelaşi nivel cu perioadă anului 2012, adică s-au instrumentat  în total 21 cauze penale, comise de 27 minori, ce denotă faptul, că activităţile desfăşurate de către Biroul siguranţă copii a IP Dubăsari în parteneriat cu Procuratura, comisiile pentru minori pe lîngă primării şi a Comisiei respective din cadrul Direcţiei Învăţămînt a Consiliului raional Dubăsari, sînt  destul de eficiente, fiind efectuate şi 202 razii, pentru profilaxia criminalităţii de acest contingent. Dar şi în continuare rămîn la evidenţa  BSC - 29 minori delecvenţi, care permanent sun în vizorul  acestuia şi OOS din fiecare localitate.
         Pe parcursul perioadei de raport, de către procuratură s-a exercitat urmărirea penală pe unele crime excepţional de grave şi deosebit de grave, precum şi de rezonanţă, prevăzute de art. art. 27, 145 alin. (2) lit. a), g), m) CP, adică tentativa de omor a două persoane, săvîrşit cu premeditare, prin mijloace periculoase pentru viaţă şi sănătatea mai multor persoane şi prevăzută de art. 290 alin. (1) CP adică purtarea şi păstrarea muniţiilor fără autorizaţia corespunzătoare. 
         La fel, s-a exercitat urmărirea penală în alt caz pe art. 188 alin. (4) CP,  „tîlhăria” – adică atacul săvîrşit asupra unei persoane în scopul sustragerii bunurilor, însoţit de violenţă periculoasă pentru viaţa persoanei sau sănătatea persoanei agresate ori de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe săvîrşit de mai multe persoane mascate, cu aplicarea obiectelor folosite în calitate de armă cu cauzarea de daune în proporţii mari; pe art. 145 alin. (2) lit. a), j) CP, adică omorul unei persoane, săvîrşit cu premeditare cu o deosebită cruzime; pentru comiterea infracţiunilor prevăzute de art. 349 alin. (2) lit. b) Cod penal şi art. 186 alin. (2) lit. c), d) Cod Penal.
         În ultima perioadă, sunt tot mai frecvente adresările cetăţenilor din teritoriul controlat de către autorităţile aşa numitei r.m.n., de aceea Procuratura Dubăsari imediat reacţionază la sesizările victimelor pentru a fi repuse în drepturile lezate.   

Conducerea urmăririi penale

Un alt domeniu important de activitate a procuraturii raionului Dubăsari, îl constituie conducerea urmăririi penale pe cauzele aflate în gestiunea ofiţerilor de urmărire penală a SUP a IP Dubăsari.
Pe parcursul anului 2013 procurorii în procuratura  raionului Dubăsari au condus urmărirea penală în  298 cauze penale, ce la fel indică la efectuarea unui volum mare de lucru de cei 2-3 procurori şi la rolul procurorului conducător în conducerea urmăririi penale. Au fost date 95 indicaţii în scris (cu 17 mai mult ca în anul 2012),  şi procurorii au participat activ la controlul judiciar al procedurii prejudiciare, deoarece datorită celor 130  demersuri înaintate în instanţa de judecată în cauzele penale, comparativ cu  78,  înaintate în anul 2012, s-a obţinut un spectru probatoriu mult mai mare întru dovedirea vinovăţiei inculpaţilor.
 Spre exemplu, din cele 252 cauze penale (comparativ cu 197 în anul 2012),  înaintate, în temeiul art. 291 CPP, de OUP a SUP IP Dubăsari, s-a terminat urmărirea penală în 190 cauze, ce este la nivelul anului precedent.  Din  cauze vizate s-au adoptat următoarele hotărîri: În instanţa de judecată au fost expediate 67 (cu 6 mai puţine ca în anul precedent), în  82 cauze urmărirea penală a fost clasată sau încetată, iar în temeiul art.2871  CPP, s-au suspendat  53 dosare.
Cerinţele înaintate de către procurori la examinarea operativă a dosarelor din conducere se dovedeşte prin aceia, că din numărul total de cauze  penale  finisate, hotărîrile au fost  adoptate pe majoritatea în termen de pînă la 1 lună. La fel, în cadrul urmăririi penale, se indica la restituirea prejudiciului victimelor pînă la soluţionarea în fond a cauzei. Ca rezultat, numai pe dosarele încetate,  persoanele vinovate au reparat benevol şi integral prejudiciu cauzat, ce constituie suma de 280566 lei.
Referitor la categoriile de infracţiuni, în perioada vizată din sesizările înregistrate, cauze penale s-au pornit: 54 pe furturi, 2 cazuri de viol şi acţiuni perverse cu caracter sexual, 4 cazuri de jaf, 8 cazuri de escrocherie, 7 cazuri de circulaţie ilegală a substanţelor narcotice, ce este dublu cu anul trecut, 2 vătămări corporale medii (vătămări corporale grave nu sunt), 10 cazuri de huliganism, 5 de păstrarea ilegală a muniţiilor şi armelor, ş.a.  Astfel, se  constată, că din  infracţiunile comise  în perioada de raport –61 se referă la infracţiuni uşoare, 103 la infracţiuzni mai puţin grave,  26 sunt cu caracter  grav, 0 sunt deosebit de grave şi excepţional de grave, indici ce nu esenţial diferă de cei din anul precedent.
           În  anul 2013,  pe cauzele penale cît din anii precedenţi atît şi perioada curentă în conformitate cu art.167 CPP s-au reţinut 24 persoane, comparativ cu 15 în anul 2012 şi 16 în perioada analogică  a anului 2011. S-a impus necesitatea arestării faţă de 17 persoane, numai în privinţa celora care au fost puse sub învinuire, inclusiv şi în contumacie, şi care s-au ascuns de organul de urmărire penală, fiind întemeiat anunţaţi în căutare pentru infracţiuni grave, deosebit de grave. În privinţa celorlante persoane reţinute procurorii din cadrul procuraturii Dubăsari au aplicat alte măsuri preventive şi alternative de constrîngere.
În perioada de referinţă de către Procuratură s-a verificat şi executarea prevederilor Instrucţiunii privind modul de primire, înregistrare, evidenţă şi examinare a sesizărilor şi altor  informaţii despre infracţiuni, aprobată conform Ordinului comun nr. 121/254/286-0/95 din 18.07.2008, a cerinţelor art.28, 55, 254, 274 CPP, art.52 al.(1) p.4) Cod de procedură penală.
Astfel, s-a constatat, că în IP Dubăsari în 2013 în  R –2/13 au fost înregistrate 1178  - sesizări şi alte informaţii despre infracţiuni, comparativ cu 1302 în anul 2012, din ele 406, fiind transferate în R-1 şi examinate potrivit art.274 CPP. Ca rezultat,  pe  informaţiile soluţionate s-au adoptat încheieri, din ele 18 fiind anulate de către Procuratură cu restituirea pentru adoptatrea unei hotărîri în baza art.274 CPP. Pe cele  materialele parvenite din SUP IP Dubăsari cu propunere de neîncepere a urmăririi penale în baza art.274 CPP s-au adoptat 198 ordonanţe, în 15 cazuri materialele s-au restituit cu indicaţii de a porni urmărirea penală.
          Procuratura r-lui Dubăsari, în perioada de referinţă a verificat sistematic în IP Dubăsari şi executarea procedurii de primire şi înregistrare a sesizărilor privind comiterea infracţiunilor. Stabilind iniţial careva erori, imediat se solicita persoanelor responsabile înlăturarea neajunsurilor, orientînd spre modalitatea corectă de examinare cît mai operativă şi eficientă a sesizărilor întru excluderea lezării drepturilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor, garantate conform art. 24-26  din Constituţie
În peroiada supusă generalizării nu au fost înaintate acţiuni civile în baza Legii nr. 87 din 21.04.2011, privind repararea prejudiciului în urma neînregistrării sesizărilor cetăţenilor precum şi tergiversarea examinării. Totodată, de către judecătorul de instrucţie nu au fost pronunţate încheieri, prin care s-ar fi constatat tergiversarea efectuării controlului şi obligarea organului de urmărire penală de înlăturare a acestora.
De asemenea nu au fost pornite proceduri contravenţionale în privinţa colaboratorilor de poliţie sub aspectul nerespectării legislaţiei de către organele de urmărire penală la etapa primirii, înregistrării şi examinării sesizărilor despre infracţiuuni.
                               
 Reprezentarea  învinuirii în  numele statului
       
      Altă atribuţie importantă a procurorului este  reprezentarea  învinuirii în  numele statului.
        La acest capitol permanent se pune accent pe soluţionarea obiectivă şi operativă a cauzelor judiciare, pe folosirea cît mai largă a procedurilor speciale şi a categoriilor de pedepse penale social-utile, cum ar fi munca neremunerată în folosul comunităţii.                                                               
        Contribuind la înfăptuirea justiţiei pe cauzele penale examinate în anul 2013 procurorii în procuratura raionului Dubăsari au reprezentat învinuirea în conformitate cu prevederile CPP, Ordinului Procurorului General nr. 187/21 din 24.06.2005, „Cu privire la organizarea activităţii procurorilor în domeniul reprezentării învinuirii în instanţele judecătoreşti”. La fel, au îndeplinit cerinţele legislaţiei în vigoare întru respectarea şi ocrotirea persoanei, protejarea ei de faptele ilegale şi, ca răspunderii penale să fie supusă persoana vinovată, iar nici o persoană nevinovată să nu fie pusă sub învinuire şi condamnată. 
           În anul 2013 cu participarea procurorilor din cadrul procuraturii r-lui Dubăsari de către instanţele de judecată au fost pronunţate 90 sentinţe în privinţa a 126 persoane, 2 fiind în privinţa a 2 minori, indici care sunt mai mari , ca în perioada analogică 2012. Din sentinţele adoptate – numai 6 au fost examinate potrivit ARV, iar 64 cauze penale faţă de 68 inculpaţi s-au examinat prin procedura judecării cauzelor în baza art. 3641 CPP , în vigoare din 27.10.2012, adică a probelor administrate în faza de urmărire penală, ce constituie mai mult de 50%, care este  intens utilizată de către apărare, deoarece prevede un şir de facilităţi în favoarea inculpatului. 
        Din hotărîrile emise în acestă perioadă de raport, 81 sunt de condamnare, în privinţa a 92 persoane iar 5 faţă de 7 persoane sunt de încetare, inclusiv în legătură cu împăcarea părţilor, comparativ cu 6 în perioada analogică de raport 2012 şi o sentinţă de achitare, care s-a contestat de către Procuror şi nu este definitivă. Totodată, necesită de menţionat, că din sentinţele   adoptate  de instanţă,  9 sunt cu participarea procurorului conducător.
        În rezultatul examinării de către instanţă în 9 procese penale faţă de 9 inculpaţi a fost aplicată pedeapsa sub formă de închisoare, în 24 procese penale faţă de 25 inculpaţi a fost aplicată pedeapsa sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe 32 cauze în privinţa a 39 persoane s-a numit pedeapsa cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, în 16 cauze în privinţa a 19 persoane cu aplicarea amenzii.    
Traficul de fiinţe umane
Activitatea procuraturii la compartimentul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane, legislaţiei procesual - penale şi alte acte normative în vigoare.
 Procuratura, Inspectoratul de Poliţie, Consiliul Raional, şi alte servicii fiind membri ai comisiei raionale pentru combaterera traficului de fiinţe umane, şi-a desfăşuarat activitatea conform Programului de acţiuni pentru 2013. În acest scop, cu participarea lor şi altor persoane trimestrial au fost convoacate şedinţe de lucru, unde s-au analizat  activităţile efectuate, apoi prin intermediul ziarului raional "Noutăţi Nistrene”, la  întîlnirile cu cetăţenii din teritoriu, a fost informată populaţia întru excluderea cazurilor de această categorie.
 Drept rezultat al profilaxiei efectuate, în teritoriu, pe parcursul perioadei de referinţă în Procuratura raionului Dubăsari nu au fost înregistrate careva sesizări despre comiterea infracţiunilor prevăzute de art.art. 165, 206, 207, 220, 302, 362/1 din Codul penal.
                      
        Reprezentarea intereselor generale ale societăţii, apărarea ordinei de drept,          
                                   drepturile şi libertăţile cetăţenilor

             Procuratura raionului Dubăsari la compartimentul indicat, şi-a exercitatat atribuţiile conform planului de activitate a procuraturii raionului Dubăsari şi indicaţiilor Procuraturii Generale. Au fost efectuate  un şir de controale, dintre care cu ieşirea în teritoriu şi s-au întocmit generalizări în diferite domenii, cum ar fi: combaterea corupţiei şi protecţionismului, protecţia proprietăţii publice, respectarea legislaţiei funciare, administraţia publică, respectarea drepturilor constituţionale ale omului şi  din alte domenii.
Cele 17 controale întreprinse de procurori, în unele cazuri cu reprezentanţii organelor de resort, pe parcursul anului 2013, sunt o continuare a unelor înfăptuiri în anii precedenţi. Ca rezultat, în anul curent pe marginea încălcărilor depistate au fost înaintate 23 sesizări, 1 recurs, pornite 2 cauze penale. În cadrul actelor de reacţionare, s-a  cerut lichidarea încălcărilor de lege, cele mai frecvente fiind din domeniul administraţiei publice locale, funciar şi arendei în agricultură. În acest an procurorii au monitorizat permanent activitatea organelor administraţiei publice locale din teritoriu, întru neadmiterea derogărilor de lege şi în urma controalelor întreprinse a fost pornită o cauză penală şi un caz a fost examinat în baza art. 274 CPP.
La compartimentul petiţii, la fel s-a efectuat un volum esenţial de lucru,  fiind  perioada vizată procuraturii raionului Dubăsari au fost examinate 74  petiţii, adică  cu 34 mai mult ca în perioada similară a anului 2012. Majoritatea petiţiilor se referă la violarea drepturilor constituţionale ale omului,  despre lezarea dreptului de proprietate, privind dezacordul cu hotărîrile adoptate, şi  din alte domenii. 
Procuratura raionului Dubăsari, în anul 2013, potrivit art. 71 CPC a înaintat în instanţa de drept comun 2  acţiuni civile în sumă de 43284 lei, întru apărarea intereselor cetăţenilor în  etate, care s-au admis de către instanţa de judecată.       
           De către Procurorii Procuraturii raionului Dubăsari, este asigurată primirea zilnică a cetăţenilor pe tot parcursul programului de lucru, iar în zilele de odihnă şi sărbători – de către lucrătorii operativi de serviciu. Astfel, s-au primit în audienţă 161 cetăţeni, dintre care 46 la locul de trai şi de muncă, inclusiv  67,  fiind primiţi de procurorul şef. În perioada de referinţă s-a prelungit reflectarea în mass-media activitatea Procuraturii. Ca rezultat, s-au furnizat 14 informaţii, în ziarul local „Noutăţi Nistrene”, în ziarul „Est-Curier”, „Comsomoliscaia Pravda”, la seviciile de presă. 
          Analiza lucrului efectuat în anul 2013 demonstrează, că de către Procuratura r. Dubăsari, s-au  obţinut mai buni indici la toate compartimentele de activitate şi ca rezultat, a obţinut prin corectitudine şi devotament profesional, o mare încredere din partea populaţiei. 
         În continuare, conducerea Procuraturii r-lui Dubăsari , va crea condiţii că activitatea cotidiană a colaboratorilor procuraturii să stimuleze şi în continuare dezvoltarea principiilor democratice în Republica Moldova şi va contribui pe toate căile, dictate de legislaţia ţării, la crearea unui Stat cu adevărat de drept.
         
                Procurorul  raionului Dubăsari  Valentina Bradu      

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

Activitatea procuraturii raionului pe parcursul anului 2013 - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta