Harta site-ului
Ajutor
A N U N Ţ
A N U N Ţ

Cu privire la concursul pentru ocuparea postului vacant
Responsabil pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din anul 2014
Serviciul  pentru statistică DUBĂSARI
Responsabil pentru recensămîntul populaţiei şi locuinţelor din anul 2014 (perioadă determinată de la 16.09.2013 pînă la 30.06.2014)

Atribuţiile de serviciu:

1. Asumarea în totalitate a obligaţiunilor de serviciu pentru funcţia responsabil pentru pregătirea şi efectuarea recensămîntului populației și al locuințelor (RPL) în raionul DUBASARI respectiv;

2. Obligaţiunile de serviciu se vor executa sub conducerea şi monitorizarea nemijlocită a conducătorului OTS;

3. Studierea tuturor actelor normative în vigoare ce vizează domeniul dat, a instrucţiunilor, instrumentarului auxiliar şi altor materiale elaborate de către BNS pentru pregătirea şi efectuarea RPL, respectarea întocmai a prevederilor acestora Participarea la cursurile de instruire organizate de BNS;

4. Organizarea şi coordonarea/executarea tuturor acţiunilor de pregătire şi desfăşurare a RPL pe teritoriul raionului DUBASARI în termen, în conformitate cu planul calendaristic aprobat de BNS;

5. Selectarea şi instruirea personalului, organizarea lucrărilor de întocmire a listelor clădirilor și locuințelor pe teren, verificarea, în comun cu APL, a plenitudinii acestora cu sursele administrative existente, formarea sectoarelor de recensămînt, întocmirea planului de organizare şi efectuare a RPL în raionul Dubasari;

6. Pregătirea materialelor informative pentru şedinţele de lucru ale Comisiei teritoriale RPL;

7. Selectarea, în comun cu APL, a încăperilor pentru amplasarea secţiilor de recensămînt, asigurarea acestora cu inventarul si comunicaţiile necesare;

8. Participarea la organizarea desfăşurării campaniei publicitare privind mersului de pregătire şi desfăşurare a RPL în raionul Dubasari;

9. Atribuirea sectoarelor de activitate fiecărei persoane contractate (sefi de circumscripţii, instructori-controlori, recenzori, etc.;

10. Asigurarea personalului de recensămînt cu echipamentul şi instrumentarul necesar. Distribuirea instrumentarului de recensămînt;

11. Asigurarea efectuării vizitei preliminare şi actualizării listelor şi a hotarelor circumscripţiilor, secţiilor şi sectoarelor de recensămînt;

12. Organizarea desfăşurării recensămîntului pe teren în perioada stabilită. Monitorizarea zilnică activităţii personalului de recensămînt pe teren, pregătirea informaţiei operative despre mersul efectuării RPL, prezentarea acesteia conducătorului OTS;

13. Controlul plenitudinii și calităţii executării lucrărilor, acordarea de consultanță metodologică instructorilor-controlori și recenzorilor, soluționarea situațiilor dificile depistate: pe chestiuni metodologice – cu BNS, pe chestiuni organizatorice – cu conducerea OTS, iar în caz de necesitate - cu APL;

14. Monitorizarea procesului de predare-primire a documentaţiei de recensămînt din teren;

15. Recepţionarea mapelor cu documentaţia de recensămînt și altor materiale (centralizatoare, borderouri, etc.) de la şefii de circumscripţii, verificarea corectitudinii completării mapelor, centralizatoarelor, borderourilor;

16. Întocmirea actelor de predare-primire a lucrărilor pentru personalul de recensămînt, a nomenclatorului mapelor, a registrului de evidenţă a volumului de lucru efectiv executat de fiecare persoană contractată;

17. Completarea centralizatorului cu privire la rezultatele preliminare a RPL în baza centralizatoarelor şefilor de circumscripţii;

18. Elaborarea raportului final privind organizarea şi efectuarea RPL în raionul Dubasari cu reflectarea problemelor şi neajunsurilor apărute în procesul derulării RPL și enumerarea propunerilor de îmbunătățire a procesului pentru următorul recensămînt;

19. Efectuarea lucrărilor de sistematizare şi arhivare a documentaţiei privind RPL şi predarea acesteia conducătorului OTS;

20. Alte lucrări aferente pregătirii şi desfăşurării RPL, precum şi cele ce ţin de dirijarea activităţii personalului de recensămînt, la indicaţia conducerii OTS, BNS, inclusiv a secţiei recensăminte ale populaţiei şi locuinţelor;

21. Titularul funcţiei răspunde de:

* exercitarea atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare;

* organizarea raţională a activităţii sale, calitatea şi oportunitatea acţiunilor/lucrărilor executate;

* asigurarea confidenţialităţii datelor personale la care va avea acces pe parcursul îndeplinirii obligaţiunilor sale;

22. Titularul funcţiei are următoarele împuterniciri:

* să solicite informaţiile necesare îndeplinirii atribuţiilor sale de serviciu de la conducătorul OTS, APL, BNS, etc.;

* să prezinte informaţii despre acţiunile executate în cadrul RPL Comisiei teritoriale RPL şi BNS, după coordonarea acesteia cu conducătorul OTS;

* să propună soluţii de optimizare şi eficientizării activităţii personalului de recensămînt pe teren

Condiţii pentru candidaţii la ocuparea postului vacante

Cerinţe generale:

a) Deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) Posedă limbile de stat şi rusă scris şi vorbit;

c) Nu a fost demis dintr-o funcţie sau nu i s-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

d) Nu are antecedente penale nestinse;

e) Nu a depăşit limita vîrstei de pensionare (57 ani - femei şi 62 - bărbaţi).

Cerinţe specifice:

a) Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalente, în domeniul statistic, economic, matematic sau administraţiei publice.

b) Experienţă profesională - vechimea în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul statistic, economic sau administraţie publică.

c) Cunoaşterea domeniului tehnologiilor informaţionale: Word, Excel, SPSS, Internet, E-mail;

d) Cunoaşterea legislaţiei naţionale în domeniul statisticii şi a recensămîntului populaţiei.

e) Abilităţi: de lucru: manageriale, analitice, de sinteză.

f) Atitudini/comportamente: comunicare eficientă, spirit de iniţiativă, creativitate, flexibilitate, disciplină, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională.

Condiţiile de muncă:

- 40 ore pe săptămînă, 8 ore pe zi, disponibilitatea lucrului peste program şi în zilele de repaus (sîmbăta, duminica);

- program de muncă: luni-vineri, orele 8.00 - 17.00, pauza de masă 12.00-13.00

Lista documentelor necesare a fi prezentate de candidaţi pentru participare la concurs:

- CV;

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare

profesională şi/sau specializare;

- copia carnetului de muncă;

- cazierul judiciar sau a declaraţiei pe propria răspundere privind absenţa antecedentelor penale.

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs.

- Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la concurs, care va include proba scrisă şi interviul - 28 august 2013.

Locul desfăşurării concursului:

Locul depunerii documentelor de participare la concurs este Serviciul teritorial pentru statistică Dubasari s.Cocieri str.Renasterii 63.

Persoana  responsabila de oferirea informaţiilor suplimentare şi primirea documentelor este şeful Serviciului pentru statistică Dubăsari Eugenia CEBAN.

Bibliografia:

1. Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea Republicii Moldova cu privire la statistica oficială, nr. 412-XV din 09.12.2004;

3. Legea Republicii Moldova cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova în anul 2014, nr. 90-XVI din 26.04.2012;

4. Legea nr.190-XII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare;

5. Hotărîrea Guvernului nr.1034 din 29.12.2011 "Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Biroului Naţional de Statistică, structurii, componenţei nominale a Colegiului şi efectivului-limită al acestuia”;

6. Hotărîrea Guvernului nr. 1027 din 28.12.2012 "Cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2013”;

7. Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 12.12.2012 „privind acţiunile de implementare a Legii nr. 90 din 26 aprilie 2012 cu privire la recensămîntul populaţiei şi al locuinţelor

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

A N U N Ţ - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta