Harta site-ului
Ajutor
31 Martie - termenul limita de depunere și a DECLARAȚIILOR DE INTERESE PERSONALE
31 Martie - termenul limita de depunere și a DECLARAȚIILOR DE INTERESE PERSONALEÎn conformitate cu Legea nr. 16 din 15.02.2008 Cu privire la conflictul de interese, modificată la 19.12.2011, 31 martie este termenul de depunere a declarației cu privire la conflictul de interese.
Conflictul de interese este conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale ale persoanelor subiecte ale Legii, în calitatea lor de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii.

Cine depune declarația de interese personale?
Subiecţi ai declarării intereselor personale sînt:
 • persoanele care deţin funcţii de demnitate publică prevăzute în anexa la Legea nr. 199  din  16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • membrii Consiliului de observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”; deputaţii în Adunarea Populară a unităţii teritoriale autonome Găgăuzia; directorul general adjunct al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
 • conducătorii şi adjuncţii acestora din cadrul autorităţii administrative (instituţiei publice) subordonate organului central de specialitate, din cadrul întreprinderii de stat sau municipale, societăţii comerciale cu capital de stat majoritar, instituţiei financiare cu capital de stat total sau majoritar;
 • persoanele cu funcţii de conducere şi de control în instituţiile din cadrul sistemului de învăţămînt de stat şi sistemului de sănătate publică;
 • personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică;
 • funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special.
Prevederile legii menționate se aplică şi persoanelor care sînt împuternicite, conform actelor legislative, să ia decizii în privinţa bunurilor aflate în proprietatea statului sau în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv în privinţa mijloacelor băneşti, ori care au dreptul de a dispune de astfel de bunuri, precum şi persoanelor care nu sînt funcţionari publici, dar cărora statul le deleagă temporar una dintre aceste atribuţii.
Ce trebuie sa declaram?
Declaraţia de interese personale se face în scris, pe propria răspundere a declarantului şi cuprinde informaţii privind:
 • activităţile profesionale retribuite;
 • calitatea de fondator sau de membru în organele de conducere, administrare, revizie sau control în cadrul unor organizaţii necomerciale sau partide politice;
 • calitatea de asociat sau acţionar al unui agent economic, al unei instituţii de credit, organizaţii de asigurare sau instituţii financiare;
 • relaţiile cu organizaţiile internaţionale.
Declaraţia de interese personale se face pe un formular corespunzător modelului prevăzut în anexa nr. 1 la legea menționată.
Cînd trebuie să declarăm?
 • Declaraţia de interese personale se depune anual pînă la data de 31 martie
 • ori de cîte ori intervin schimbări în informaţia indicată declarată - în termen de 15 zile de la data intervenirii acestora. 
 • după expirarea unui an de la încetarea activităţii pînă la data de 31 martie a anului următor.
I. Danilov, șef-adjunct DJRU

Lasa un comentariu

Nume
Email
Comentarii
Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

31 Martie - termenul limita de depunere și a DECLARAȚIILOR DE INTERESE PERSONALE - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta