Harta site-ului
Ajutor
CTAS Dubăsari vă informează
CTAS Dubăsari vă informează

CTAS Dubăsari vă aduce la cunoştinţă următoarele: regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1478 din 15 noiembrie 2002 „Cu privire la indemnizaţiile pentru copii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.154-157, art.1612), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1) la punctul 71, după cuvintele „din statul respectiv” se completează cu textul „ , inclusiv şi în cazul depunerii cererii în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md)”.
2) punctul 8 va avea următorul cuprins:
8. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiilor prevăzute în capitolul II din prezentul Regulament se depune la casa teritorială de la locul de domiciliu sau, în cazul în care a fost stabilită indemnizaţia de maternitate, la casa teritorială care a stabilit indemnizaţia de maternitate, sau în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md), sau prin intermediul reprezentantului primăriei.
Cererea se depune conform modelului stabilit de Casa Naţională.”;
3) punctul 81 se abrogă;
4) la punctul 9, după cuvintele „creşterea/îngrijirea copilului” se completează cu cuvintele „ , depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei.”;
5) punctele 14, 15 şi 16 vor avea următorul cuprins:
14. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei se examinează în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrării cererii la casa teritorială, în cazul cererii electronice – de la data înregistrării cererii în sistemul informaţional. Dacă la cererea depusă la casa teritorială sau prin intermediul primăriei nu sînt anexate toate actele necesare sau dacă actele prezentate sînt perfectate incorect/incomplet, casa teritorială informează solicitantul prin eliberarea recipisei cu indicarea acestui fapt. Solicitantul are dreptul să prezinte (personal sau prin intermediul reprezentantului primăriei), în termen de 30 zile calendaristice de la data înregistrări cererii, actele care lipsesc sau care au fost corectate/completate.
15. Dacă termenul de prezentare a documentelor lipsă sau de corectare/ completare a documentelor este depăşit, sau în cazul depunerii cererii în mod electronic în sistemul informaţional „Protecţia Socială” se va constata lipsa datelor necesare pentru stabilirea şi calcularea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii, casa teritorială este în drept să emită decizia de refuz în stabilirea indemnizaţiei. În acest caz, în termen de 10 zile calendaristice de la data emiterii deciziei de refuz, solicitantului i se comunică, în scris, motivul refuzului.
16. Cererea pentru stabilirea indemnizaţiei, decizia emisă de către casa teritorială, precum şi actele prezentate de solicitant, după caz, se păstrează în dosarul personal al beneficiarului.”;
6) se completează cu capitolul IV1 cu următorul cuprins:
IV1. MODUL DE DEPUNERE A CERERII ELECTRONICE
161. Cererea electronică se completează şi se transmite accesînd serviciul „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, disponibil pe portalul guvernamental unic al serviciilor publice (www.servicii.gov.md) şi/sau pe pagina-web a Casei Naţionale (www.cnas.md).
162. Cererea electronică se acceptă numai în cazul în care:
a) solicitantul şi copilul sînt înregistraţi în Registrul de stat al populaţiei;
b) se confirmă relaţia de rudenie între solicitant şi copil în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei.
163. În cazul în care cererea electronică este acceptată, aceasta se prelucrează automat în sistemul informaţional „Protecţia Socială” al Casei Naţionale.
164. La depunerea în mod electronic a cererii pentru acordarea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se consideră că solicitantul şi-a manifestat acordul cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
165. Datele personale ale solicitantului şi copilului se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al populaţiei, iar stagiul de cotizare şi perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii se confirmă în baza informaţiei din Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale.”;
7) la punctul 29, cuvintele „în baza dosarelor personale” se substituie cu cuvintele „după caz, în baza documentelor prezentate”;
8) capitolul X se completează cu punctele 65 şi 66 cu următorul cuprins:
65. Responsabilitatea pentru corectitudinea reflectării datelor în Registrul de stat al evidenţei individuale în sistemul public de asigurări sociale, privind cuantumul venitului asigurat calculat şi declarat, cuantumul contribuţiilor de asigurări sociale calculate, privind stagiul de cotizare, angajarea în cîmpul muncii, perioada acordării concediului pentru îngrijirea copilului, reluarea activităţii/angajarea în condiţiile timpului de muncă parţial o poartă persoanele cu funcţii de răspundere ale angajatorului.
66. Solicitantul este responsabil pentru utilizarea corectă a serviciului „e-Cerere Indemnizaţii Familiilor cu Copii”, în conformitate cu prezentul Regulament şi ghidul de utilizare plasat în cadrul serviciului.”
 
 
                                  Svetlana CIOBANU,
Şef Direcţie CTAS Dudăsari

Contact
MD-4572, Republica Moldova,
raionul Dubăsari, satul Coşniţa, str. Păcii 70.

E-mail:  dubasari@list.ru

CTAS Dubăsari vă informează - Consiliul Raional Dubăsari

дубоссарский районный совет

Aдрес Дубоссарского Районного Совета

дубоссарский районный совет, Aдрес Дубоссарского Районного Совета,

descmeta

descmeta